Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Plantico

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Plantico oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w ramach serwisu dostępnego pod adresem internetowym https://www.plantico.pl/sklep.php.
 2. Administratorem Sklepu Internetowego jest PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.,z siedzibą w Starych Babicach 05-082, Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1A, posiadająca NIP: 527-020-60-62 oraz REGON: 010118053, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000036476.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza internetem.
 4. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sklepu internetowego, w tym charakterystycznych elementów identyfikacji wizualnej, bez zgody Administratora.

 

§ 2. Definicje

 

 1. Administrator - PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o., z siedzibą w Starych Babicach 05-082, Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1A .
 2. Hasło – hasło podane przez użytkownika w procesie Rejestracji w Sklepie.
 3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.
 4. Konto – konto użytkownika udostępniane Klientowi po zalogowaniu się w Sklepie, za pomocą danych podanych podczas Rejestracji.
 5. Koszyk – wirtualny koszyk zakupowy, do którego Klient wkłada Produkty zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu.
 6. Login – adres e-mail użytkownika, wykorzystywany w procesie Rejestracji i Logowania.
 7. Logowanie – proces, w którym użytkownik wpisując Login i Hasło na Stronie Internetowej Sklepu zyskuje dostęp do swojego Konta w Sklepie internetowym.
 8. Produkty – produkty prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Rabat – upust cenowy naliczany w procesie Zamówienia, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 11. Rejestracja – proces, w którym użytkownik wpisując Login i Hasło na Stronie Internetowej Sklepu zakłada Konto w Sklepie.
 12. Sklep – sklep internetowy w domenie https://www.plantico.pl/sklep.php.
 13. Strona Internetowa Sklepu – strona: https://www.plantico.pl/sklep.php.
 14. Zamówienie – proces, w którym Klient dokonuje wyboru Produktów na Stronie Internetowej Sklepu oraz potwierdza wolę ich zakupu poprzez wciśnięcie guzika [Dodaj do koszyka] na liście produktów bądź na karcie produktu.

 

§ 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego

 

 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza w szczególności zapoznawanie się z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem najpopularniejszych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu:
 • przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Chrome 16, Firefox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowsze;
 • włączona obsługa języka Javascript;
 • akceptacja plików typu „Cookies”;
 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 1. Klient może korzystać z treści zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu wyłącznie na użytek własny. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie treści i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub naruszającej interesy Administratora.

 

§ 4. Rejestracja i Logowanie w Sklepie internetowym

 

 1. Aby dokonać zakupów w Sklepie internetowym, Klient powinien dokonać Rejestracji na Stronie internetowej Sklepu. W tym celu należy podać Adres e-mail, Imię i nazwisko, Dokładny adres zamieszkania i Numer telefonu. Adres e-mail i Hasło podane podczas Rejestracji są wymagane do Logowania w Sklepie. Po poprawnej Rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.
 2. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora Sklepu, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 3. Poprzez dokonanie rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania ze Sklepu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są pełne i prawdziwe.
 4. Konto zawiera:
  1. dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym;
  2. adres zamieszkania;
  3. dane do wysyłki zakupionych Produktów (jeśli są inne, niż adres zamieszkania);
  4. historię jego zakupów w Sklepie.
  5. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania.
  6. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wpisania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.
  7. Administrator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, kopiowaniem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 5. Usunięcie Konta w Sklepie internetowym

 

 1. Klient Sklepu może w każdej chwili podjąć decyzję o usunięciu swojego Konta w Sklepie.
 2. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres:  krzeszowice@plantico.pl.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może usunąć konto Klienta w Sklepie lub ograniczyć dostęp do Konta Klienta. Aby przywrócić utracony dostęp do Konta – użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres: krzeszowice@plantico.pl

 

§ 6. Zamówienia, płatności, realizacja zamówień

 

 1. W ramach Sklepu publikowane są informacje o Produktach i terminie ich dostępności do zakupu. Informacje te nie stanowią oferty a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu.
 3. W celu dokonania zakupu Klient powinien spełnić warunek opisany w punkcie § 4.1. niniejszego Regulaminu.
 4. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego Koszyka. Umieszczenie Produktów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Administrator zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 5. Po dokonaniu wyboru Produktów, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu dostawy.
 6. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Administratorem oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia do Klienta.
 7. Klient może wybrać jedną z form dostawy oferowanych przez Sklep:
 • Poczta Polska
 1. Klient ma do dyspozycji następującą formę płatności za Zamówienie:
 • Płatność za pobraniem
 1. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, na adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 2. Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku.
 3. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Administrator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.
 4. Sklep oferuje następujące Rabaty:
 • Darmowa dostawa dla Zamówienia o wartości przekraczającej 70 PLN za nasiona.

           Przy zamówieniu poniżej 70 PLN opłata pocztowa wynosi 16,50 PLN.

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administrator Sklepu jest administratorem danych osobowych użytkowników zarejestrowanych w Sklepie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

§8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Klient może złożyć reklamację w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, a także jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail: krzeszowice@plantico.pl lub w formie listu poleconego na adres siedziby Administratora. Adres: Plantico, Ul. Legionów Polskich 21, 32-065 Krzeszowice.
 3. Reklamacja, aby była rozpatrzona, powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie;
 • opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
 • konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji.
 3. Administrator nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§9. Zwrot zamówienia i odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: krzeszowice@plantico.pl, bądź pocztą tradycyjną, na adres Administratora. Plantico, Ul. Legionów Polskich 21, 32-065 Krzeszowice.
 2. W przypadku zwrotu Zamówienia - Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.
 3. Zwrot należności za zakupiony Produkt dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora zwracanego Produktu.
 4. Koszt odesłania Produktu do Administratora ponosi Klient.
 5. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.
 6. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie, Administrator odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, Administrator poinformuje o tym fakcie Klientów na Stronie Internetowej Sklepu. Nowy Regulamin wchodzi w życie nie szybciej, niż 7 dni od dnia jego publikacji.
 2. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl